آموزش خرید محصول از سایت فیروزه وی آی پی

مرحله 1 :

مرحله 2 :


مرحله 3 :

مرحله 4 :

مرحله 5 :

مرحله 6 :

مرحله 7 :

مرحله 8 :

مرحله 9 :

مرحله 10 :

مرحله11 :

تسجيل حساب جديد